Agrometeo Pogodynka

Home PORADNIK METEO Opis chmur Rodzaje chmur Piętro niskie (Cl) Określenie liczb klucza Cl

Objaśnienia do określeń klucza CL

 
CL=0

Nie występują chmury Stratocumulus, Stratus, Cumulus i Cumulonimbus.

CL=1

Chmury Cumulus o małej rozciągłości pionowej, pozornie spłaszczone lub postrzępione chmury Cumulus, lecz nie złej pogody albo jednocześnie oba te gatunki chmur.

Liczbie 1 klucza CL odpowiadają następujące chmury:

(a)   Chmury Cumulus znajdujące się w początkowym stadium tworzenia się lub w końcowym stadium zanikania.

(b)   Chmury Cumulus, w pełni ukształtowane, lecz postrzępione wskutek dość silnego i dostatecznie turbulencyjnego wiatru; postrzępione chmury Cumulus są wyraźnie oddzielone od siebie i na ogół mają biały wygląd. Różnica między tymi chmurami a podobnymi postrzępionymi chmurami Cumulus złej pogody podana jest w objaśnieniu do określenia CL=7.

(c)   Chmury Cumulus w pełni ukształtowane o wyraźnie odcinających się poziomych podstawach, posiadające kształty spłaszczone lub zwiotczałe bądź też wierzchołki nieco zaokrąglone jednak nie przypominające kształtów kalafiora.

CL=2

Chmury Cumulus o umiarkowanej lub dużej rozciągłości pionowej, na ogół z wypukłościami w kształcie kopuł lub wież, występujące same, bądź w towarzystwie innych chmur Cumulus lub Stratocumulus; wszystkie chmury o podstawach na tym samym poziomie.

Chmury odpowiadające liczbie 2 klucza CL są chmurami Cumulus wykazującymi pączkowania lub wypukłości i na ogół umiarkowaną lub dużą rozciągłość pionową. Podczas dni o dość silnych wiatrach mają one podstawy nieregularne i mogą być miejscami postrzępione. Chmury te, w szerokościach umiarkowanych podczas upalnych dni ze skłonnością do burz oraz często w małych szerokościach (strefach pasatów), mają wyraźnie odcinające się poziome podstawy i napęczniałe górne części na podobieństwo kalafiora; czasami mają one kształty wież, niekiedy tworzą masę złożoną z zaokrąglonych członów. Czytelnik powinien pamiętać, że dobrze rozbudowane chmury Cumulus czasami mogą dać opady przelotne.

CL=3

Chmura Cumulonimbus, której wierzchołki przynajmniej częściowo zatraciły ostre zarysy, lecz nie są ani wyraźnie włókniste (jak chmury Cirrus) ani w kształcie kowadła; jednocześnie mogą występować chmury - Cumulus, Stratocumulus lub Stratus.

Chmura Cumulonimbus odpowiadająca liczbie 3 klucza CL stanowi zwykle stadium pośrednie między dobrze rozbudowaną i wypiętrzoną chmurą Cumulus a chmurą Cumulonimbus o wyraźnie włóknistych lub prążkowanych górnych częściach. Od chmury Cumulus odróżnia się ją po przynajmniej częściowym zaniku ostrych zarysów i kalafiorowatych kształtów, zaś od wyżej omówionej chmury Cumulonimbus odróżnia się ją po tym, że żadna spośród jej górnych części nie ma jeszcze wyraźnie włóknistego lub prążkowanego wyglądu ani też nie przybrała kształtów kowadła lub pióropusza.

CL=4

Chmury Stratocumulus utworzone wskutek rozpościerania się chmur Cumulus; mogą również występować chmury Cumulus.

Chmury Stratocumulus odpowiadające liczbie 4 klucza CL najczęściej powstają wskutek rozpościerania się chmur Cumulus, które podczas rozwoju w kierunku pionowym osiągają warstwę o równowadze stałej. Jeśli warstwa ta ma wyraźnie zaznaczoną równowagę stałą, to ruchy wstępujące zostają zahamowane i cała masa chmury Cumulus rozpościera się. W pewnych przypadkach warstwa o równowadze stałej nie może zahamować całkowicie ruchów wstępujących; w tym przypadku, chmury Cumulus po przejściowym rozpościeraniu się znowu zaczynają, przynajmniej miejscami, rosnąć ponad warstwę o równowadze stałej. Ten typ chmur Stratocumulus może wystąpić na każdym poziomie między podstawą a wierzchołkami chmur Cumulus.

Obserwator powinien wiedzieć jak odróżnić ten typ chmur Stratocumulus od chmur Stratocumulus, przez które przeniknęły chmury Cumulus. Powinien on zdawać sobie sprawę, że przekształcenie chmur Cumulus w Stratocumulus jest procesem ciągłym odznaczającym się na ogół stopniowym rozszerzaniem się chmur Cumulus w miarę zbliżania się do poziomu, na którym się rozpościerają. W przypadku, gdy wierzchołki chmur Cumulus przenikają w głąb lub przebijają istniejącą uprzednio warstwę chmur Stratocumulus, nie rozszerzają się pod nią, natomiast w ich otoczeniu chmury Stratocumulus stają się cieńsze, a nawet może utworzyć się zupełnie przezroczysta strefa otaczająca kolumnę chmury Cumulus. Stratocumulus odpowiadający liczbie 4 klucza CL może również powstać wskutek rozpościerania się górnych części chmur Cumulus, spowodowanego dużą zmianą prędkości wiatru wraz ze wzrostem wysokości. Szczególna postać chmur Stratocumulus, która również odpowiada liczbie 4 klucza CL, często występuje wieczorem, kiedy ruchy konwekcyjne zanikają, wskutek czego kopulaste wierzchołki chmur Cumulus stają się płaskie. Chmury te przyjmują wówczas wygląd ławic chmur Stratocumulus.

CL=5

Chmury Stratocumulus utworzone nie wskutek rozpościerania się chmur Cumulus.

Chmury Stratocumulus odpowiadające liczbie 5 klucza CL występują na jednym lub kilku poziomach i zazwyczaj składają się z szarych lub białawych płatów lub warstw, które prawie zawsze posiadają ciemne części. Składają się one z dość dużych członów oddzielonych od siebie lub połączonych ze sobą. Różnica w prędkościach wiatru i turbulencja mogą miejscami nadać chmurom Stratocumulus wygląd chmur postrzępionych. Te chmury Stratocumulus powodują czasami opad, którego natężenie jest zwykle bardzo małe.

CL=6

Chmura Stratus w postaci mniej lub bardziej ciągłego płata lub warstwy albo w postaci strzępów bądź też w obu tych postaciach jednocześnie, lecz nie Stratus fractus złej pogody.

Chmura Stratus odpowiadająca liczbie 6 klucza CL występuje na ogół jako pojedyncza dość regularna warstwa, zwykle szara, lecz czasami ciemna, a nawet o groźnym wyglądzie bądź też jako postrzępione chmury Stratus, stanowiące stadium przejściowe podczas powstawania lub rozpraszania się warstwy Stratus. Gdy strzępy chmur Stratus pojawiają się pod ciągłymi płatami lub warstwą Stratus, mogą być albo fragmentami, które zaczynają się zlewać z podstawą, gdy Stratus znajduje się w procesie grubienia, albo fragmentami oddzielonymi od podstawy, gdy warstwa znajduje się w stadium rozpadania.

Różnice pomiędzy postrzępionymi chmurami Stratus, odpowiadającymi liczbie 6 klucza CL, a postrzępionymi chmurami Stratus złej pogody (pannus) są wykazane w objaśnieniu do CL=7.

CL=7

Chmury Stratus fractus złej pogody lub Cumulus fractus złej pogody lub jednocześnie oba te rodzaje chmur (pannus), zwykle pod chmurą Altostratus lub Nimbostratus.

Strzępy chmur Stratus złej pogody lub postrzępione chmury Cumulus złej pogody albo oba te gatunki chmur jednocześnie (pannus), tworzą się często pod podstawą obniżającej się chmury Altostratus lub Nimbostratus. Z reguły stają się one coraz liczniejsze i łączą się w mniej lub bardziej ciągłą warstwę. Chmury pannus wydają się ciemne lub szare w porównaniu z jaśniejszym szarym tłem podstawy zalegającej nad nimi warstwy chmur, zwykle widocznej przez luki lub przerwy w warstwie pannus. Strzępy chmur Stratus złej pogody lub postrzępione chmury Cumulus złej pogody występują również często pod podstawą chmur Cumulonimbus lub chmury Cumulus dającej opad.

Chmury pannus, pokrywające całkowicie niebo, można odróżnić po postrzępionej podstawie od chmur Stratus, odpowiadających liczbie 6 klucza CL i od chmur Stratocumulus.

Ważne jest zwrócenie należytej uwagi na różnice pomiędzy strzępami chmur Stratus i strzępami chmur Cumulus odpowiadających CL=7 a postrzępionymi chmurami Stratus odpowiadającymi CL=6 i postrzępionymi chmurami Cumulus odpowiadającymi CL=1. Rozróżnieniu tych chmur dopomogą następujące wskazówki:

a).    Postrzępione chmury Stratus odpowiadające liczbie 7 klucza CL zawsze występują łącznie z chmurami innych rodzajów; są one na ogół liczne i wydają się ciemne lub szare w porównaniu z jaśniejszym szarym tłem podstawy warstwy chmury zalegającej nad nimi. Poruszają się one na ogół szybko i również szybko zmieniają kształty. Zazwyczaj towarzyszy im opad.

b).    Strzępy chmur Stratus, odpowiadające liczbie 6 klucza CL, mogą występować same. Jeśli patrzymy na nie pod Słońce wydają się szare, gdy patrzymy w kierunku przeciwnym, wydają się białe. Gdy widzimy je na tle innych chmur, takich jak ciągła warstwa chmur Stratus, są one podobne do chmur Stratus odpowiadających CH=7, jednak nie towarzyszy im opad.

c).    Postrzępione chmury Cumulus, odpowiadające liczbie 7 klucza CL, zwykle pojawiają się łącznie z chmurami innych rodzajów; są one na ogół liczne i wydają się ciemne lub szare w porównaniu z jaśniejszym szarym tłem podstawy chmur zalegających nad nimi. Często towarzyszy im opad.

d).    Postrzępione chmury Cumulus, odpowiadające liczbie 1 klucza CL, przeważnie pojawiają się same i są wyraźnie oddzielone od siebie. Są one charakterystycznie białe i wydają się prawie błyszczące, gdy oglądamy je z dala od Słońca, a wykazują cienie, kiedy patrzymy w kierunku Słońca. Chmury te są obserwowane często wtedy, gdy wiatr na ich poziomie jest dość silny i turbulencyjny.

CL=8

Chmury Cumulus i Stratocumulus utworzone nie wskutek rozpościerania się chmur Cumulus; podstawa chmur Cumulus znajduje się na innym poziomie niż podstawa chmur Stratocumulus.

Liczbę 8 klucza CL stosuje się wówczas, gdy chmury Cumulus tworzą się pod ławicami, płatem lub warstwą chmur Stratocumulus utworzoną nie przez rozpościeranie się chmur Cumulus. Chmury Cumulus mogą przenikać w chmury Stratocumulus mniej lub bardziej głęboko lub nawet przebijać je, wówczas jednak chmury Cumulus nie rozpościerają się i nie tworzą chmur Stratocumulus. Liczbę 8 klucza CL stosuje się również do chmur Cumulus, które są obserwowane ponad chmurami Stratocumulus.

CL=9

Chmura Cumulonimbus, posiadająca górną część wyraźnie włóknistą (jak chmury Cirrus), często w postaci kowadła, występująca sama lub łącznie z chmurami Cumulonimbus bez kowadła lub bez górnej włóknistej części, bądź z chmurami Cumulus, Stratocumulus, Stratus czy też pannus.

Chmury Cumulonimbus odpowiadające liczbie 9 klucza CL rozwijają się z chmur Cumulonimbus odpowiadających liczbie 3 klucza CL. Od tych ostatnich odróżnia się je po wyglądzie ich górnej części o wyraźnie włóknistej lub prążkowanej strukturze, lub o kształtach przypominających kowadło, pióropusz lub dużą ilość włosów. Włóknista lub prążkowana górna część chmury Cumulonimbus może stać się niewidoczna, gdy chmura przechodzi nad punktem obserwacji, niemniej jednak powinno się szyfrować CL=9 na podstawie historii rozwoju chmury. To samo stosuje się wówczas, gdy włóknista lub prążkowana górna część chmury Cumulonimbus chowa się za inne chmury. Czasami wystąpienie błyskawicy, grzmotu, lub gradu stanowi jedyną oznakę występowania chmury Cumulonimbus. Chociaż w tym przypadku nie można rozstrzygnąć, czy wygląd chmury odpowiada określeniu CL=9 czy też 3, szyfruje się umownie CL=9.

CL=x

Chmury Stratocumulus, Stratus, Cumulus i Cumulonimbus są niewidoczne z powodu ciemności, mgły, wysokiej zamieci pyłowej lub piaskowej lub innych podobnych zjawisk.

 

 

© IMGW Oddział Morski 2001-2006